Acasă Social Educație Învățământul profesional-oportunitate sau alternativă?

Învățământul profesional-oportunitate sau alternativă?

18 min citire
Comentariile sunt închise pentru Învățământul profesional-oportunitate sau alternativă?
2
1,554

 

Școlile profesionale în sistem dual reprezintă o solutie pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor, astfel că elevii au șansa de a obține un contract cu un agent economic ce poate garanta un viitor loc de muncă după terminarea școlii profesionale.

Învăţământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Competenţele-cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

  • este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
  • asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
  • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
  • facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici/clustere, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi prin care se stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

În învăţământul dual stagiile de pregătire practică se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul aferent.

Prin contractul de parteneriat încheiat, operatorii economici/asociaţiile/consorţiile/clusterele/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici şi unităţile de învăţământ pot stabili, de comun acord, derularea activităţilor de formare corespunzătoare laboratoarelor tehnologice şi instruirii practice din cadrul unor module de pregătire, total sau parţial, la operatorii economici.

Laboratoarele tehnologice, instruirea practică din cadrul unor module de pregătire şi stagiile de pregătire practică, organizate în răspunderea operatorilor economici, se pot desfăşura la sediul operatorilor economici, la puncte de lucru ale acestora sau în alte locaţii stabilite de aceştia pe baza unor convenţii/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alţi operatori economici sau furnizori de formare.

În cazul atelierelor şcolare dotate cu contribuţia operatorilor economici sau ca răspuns la situaţii specifice şi solicitări justificate din partea acestora, în interesul asigurării celor mai bune condiţii de pregătire a elevilor, anumite perioade din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorilor economici se pot realiza şi în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţiile convenite prin contractul de parteneriat, cu respectarea unor condiţii cumulative cum ar fi:

  • asigurarea de către operatorul economic a materiilor prime şi a materialelor necesare pentru perioadele din stagiile de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;
  • asigurarea unui tutore pentru efectuarea pregătirii elevilor în cadrul stagiilor de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;

Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Contractul individual de pregătire practică se încheie pentru fiecare an de pregătire, la începutul anului şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, și poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.

Învăţământul dual se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ dual sunt stabilite în conformitate cu prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi în baza emiterii avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici.

Adresa de solicitare pentru şcolarizare prin învăţământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, la sediul central al instituţiei, prin e-mail sau prin fax*1), la termenul stabilit în Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Inspectoratele şcolare întreprind toate demersurile pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

În învăţământul dual clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30.

Pregătirea practică de specialitate (instruire practică şi laborator tehnologic) se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi.

Clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite.

Pregătirea practică pe grupe de elevi se poate realiza la unul sau mai mulţi operatori economici, conform obligaţiilor asumate de către aceştia prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, cu încadrare în numărul de posturi aprobat la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti.

Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Beneficiile elevilor care se înscriu în acest program sunt următoarele:

  • bursa profesională de 200 lei de la Guvernul României
  • bursă oferită de operatorii economici la nivelul celei acordate de guvern
  • stimulente, alte forme de sprijin din partea operatorilor economici
  • absolvenții învățământului profesional dual pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal

La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, elevii vor avea posibilitatea de a continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, unde există locuri disponibile în clase de liceu, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat. Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală.

La nivelul judeţului Cluj vor fi introduse 18 clase de a XI-a seral pentru a oferi şansa celor care au ales un profil profesional să îşi continue studiile liceale.

Se remarcă o tendinţă de migrare a elevilor din mediul rural ori din oraşele mai mici spre şcolile din Cluj. Astfel, 400 de copii intenţionează să se îndrepte spre o şcoală din municipiul Cluj-Napoca. În Turda, 82 de elevi vor să se îndrepte spre alte unităţi şcolare, dintre care 57 optează pentru Cluj, iar 25, pentru Câmpia Turzii.

Se va micşora numărul copiilor înscrişi la învăţământul în limba maghiară, la nivel de judeţ, cu 82, echivalentul a aproximativ 4 clase. În mediul rural se păstrează învăţământul simultan, se vor face clase cu elevi de toate vârstele, indiferent de numărul lor.

Se preconizează că în anul școlar 2017-2018, 4.862 elevi au optat pentru învățământul dual, se vor forma  184 de clase, din care 80 clase pentru theoretic, 22 clase pentru vocational, 41 clase învăţământ ethnic,41 clase învăţământ professional.

Învăţământul profesional dual s-a dezvoltat în ultimii ani și în Cluj-Napoca, așadar, există şapte unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, în parteneriat cu 21 de operatori economici care oferă 247 locuri, în domenii de calificare precum: construcţii, instalaţii şi lucrări publice; electric; electromecanică, automatizări; industrie alimentară; industrie textilă şi pielărie; mecanică; turism şi alimentaţie.

Cele zece clase de învăţământ profesional dual vor funcţiona la Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, Colegiul Tehnic „Napoca”, Liceul Tehnologic Reformat, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” – din Cluj-Napoca, respectiv Colegiul „Emil Negruţiu” din Turda şi Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii.

Ca și o conlucluzie, prin intermediul învăţământului profesional cu durata de trei ani vei fi pregătit pentru o atitudine responsabilă și proactivă faţă de muncă, vei dobândi respect pentru lucrul bine făcut şi profesionalism.

 

Încarcă mai mult de Exponentul
Încarcă mai mult în Educație
Comentariile sunt închise.

Verificați de asemenea

De Ziua Culturii Naţionale are loc inaugurarea secţiei de inițiere fanfară Turda a Şcolii de Arte Cluj!

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează cu prilejul Zilei Culturii N…